دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
Poster
اخبار جدید کنفرانس

 

 

 

عنوان

زمان

پذیرش

8-8:30

افتتاحیه و سخنرانی اولیه

8:30-9:30

سخنران کلیدی

9:30-10:15

پذیرایی

10:15-10:30

ارائه شفاهی(A1 سالن A و A2 سالن B)

ارائه پوستر (P1 سالن D)

10:30-12:10

نماز(نمازخانه دانشگاه)

12:10-12:30

ارائه شفاهی(B1 سالن A و B2 سالن B)

ارائه پوستر (P2 سالن D)

12:30-14:00

پذیرایی ناهار(غذاخوری دانشگاه)

14:00-14:30

ارائه پوستر (P3 سالن D)

14:30-16:00

اختتامیه

16:00-17:00

پذیرایی

17:00